Ορισμός προστατευομένων τέκνων για τη συμπλήρωση Αίτησης Παραθερισμού στα ΚΑΑΥ

Τελευταία ενημέρωση την 22 Μαρ 2023 — 16:13

Μέχρι ετών 18, θεωρείται αυτός που γεννήθηκε μετά την 1 Ιανουαρίου 2005. Μέχρι ετών 25, θεωρείται αυτός που γεννήθηκε μετά την 1 Ιανουαρίου 1998.

 

1. Τα τέκνα των Μελών της ΕΑΑΣ που θεωρούνται Εξαρτώμενα – Προστατευόμενα και υπολογίζονται στην Μοριοδότηση του Παραθερισμού, είναι:

α. Tα ανήλικα άγαμα τέκνα, που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένα στην αντίστοιχη Οικογενειακή Μερίδα ως προστατευόμενα, ανεξαρτήτως εάν οι γονείς τους έχουν τελέσει γάμο ή εάν αυτά, έχουν υιοθετηθεί ή αναγνωριστεί από αυτούς. 

β. Tα ενήλικα άγαμα τέκνα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν σε σχολές ή σχολεία ή δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (IEK), του εσωτερικού ή εξωτερικού και είναι προστατευόμενα.

 γ. Tα ενήλικα άγαμα τέκνα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού και είναι προστατευόμενα.

δ. Tα ενήλικα άγαμα τέκνα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν σε ιδιωτικά λύκεια ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος, ή σχολές μαθητείας του OAEΔ και είναι προστατευόμενα.

ε. Tα ενήλικα άγαμα τέκνα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν σε Στρατιωτικές Σχολές (Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων, Iκάρων, Μονίμων Υπαξιωματικών κ.λπ.) και είναι προστατευόμενα.

στ. Tα άγαμα τέκνα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και είναι προστατευόμενα. Δεν θεωρούνται ως στρατευμένοι, όσοι έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική τους θητεία και καλούνται για μετεκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως έφεδροι.

ζ. Tα ενήλικα άγαμα τέκνα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και είναι προστατευόμενα.

η. Τα τέκνα των διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, για τα οποία ο δικαιούχος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτών, είτε εν τοις πράγμασι, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης. 

θ. Όλες οι παραπάνω οκτώ (8) κύριες περιπτώσεις, υπόκεινται υποχρεωτικά, στις δεσμεύσεις της παρακάτω παραγράφου 2, που αναφέρεται στην ύπαρξη εισοδηματικών κριτηρίων. 

2. Περιπτώσεις τέκνων που δεν θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, είτε λόγω εισοδήματος, είτε για άλλους λόγους και δεν Μοριοδοτούνται για τον Παραθερισμό. 

α. Τα τέκνα, απάντων των περιπτώσεων 1α έως και ηεάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, έστω και αν συνοικούν με τον φορολογούμενο

β. Τα τέκνα του φορολογούμενου, που είναι άγαμα ή μη εργαζόμενα, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία (ΑΜΕΑ) τουλάχιστον 67%, από νοητική ή σωματική αναπηρία, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, έστω και αν συνοικούν με τον φορολογούμενο.

γ. Για τον υπολογισμό του ετήσιου εισοδήματος των 3.000 ή 6.000 ευρώ, των παραπάνω προσώπων, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξής εισοδήματα :

(1) Η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό.

(2) Το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος. 

δ. Τα Ανάπηρα ΑΜΕΑ τέκνα, τα οποία δεν συνοικούν με τους γονείς, αλλά φιλοξενούνται ως τρόφιμοι σε ιδρύματα.

ε. Τα τέκνα, τα οποία συντηρεί και συνοικούν μαζί του, αλλά δεν είναι γνήσια ή υιοθετημένα ή αναγνωρισμένα τέκνα αυτού. 

στ. Τα τέκνα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και είναι διαζευγμένα. Τα διαζευχθέντα τέκνα, δεν θεωρούνται προστατευόμενα, έστω και αν συνοικούν με αυτόν, γιατί θεωρείται ότι με το γάμο τους αποχωρίστηκαν από την πατρική οικογένεια. 

ζ. Τα τέκνα, τα οποία ο δικαιούχος έχει αναλάβει με αναδοχή. 

– – – – – – – – – – – – – – – – –