Οδηγίες Συμπλήρωσης Χειρόγραφης Αίτησης Παραθερισμού στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα

Τελευταία ενημέρωση την 22 Μαρ 2023 — 16:43

Όλα τα πεδία συμπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Όπου δεν καταγράφεται στοιχείο ή δεν υποβάλλεται δικαιολογητικό του δικαιούχου, σημειώνεται το σημείο της παύλας « ».

(1)     Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Αιτήσεων Παραθερισμού.

(2)     Καταγράφεται το οικείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .

(3)    Καταγράφεται το Όνομα όπως αναγράφεται στην Αστυνομική Ταυτότητα και όχι το υποκοριστικό αυτού.

(4)    Καταγράφεται ο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ της Ε.Α.Α.Σ.», που κατέχει ο αιτών.

(5)    Καταγράφεται ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) που είχε ο Αξκος όταν ήταν στην ενέργεια. Για τα ορφανικά Μέλη, καταγράφεται ο ΑΜ που είχε ο συγγενής θανών Αξκος ε.α.

(6)    Καταγράφεται η Σχολή ή ο τρόπος Εισαγωγής του αιτούντος στην Υπηρεσία, π.χ. «ΣΣΕ», ή «ΣΣΑΣ», ή «ΣΜΥ», ή «Με Διαγωνισμό» κ.λπ.

(7)    Καταγράφεται το έτος της «ΤΑΞΗΣ» που αποφοίτησε ο αιτών π.χ. 1978.

(8)    Καταγράφεται ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος π.χ. ΑΒ 123456.

(9)    Καταγράφεται το Έτος Αποστρατείας του αιτούντος π.χ. 2014.

(10)     Καταγράφεται ο πλήρης επίτιμος τίτλος π.χ. «Επίτιμος Διοικητής ΧΙΙης Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού». Αν δεν υφίσταται, σημειώνεται το σημείο της παύλας « ».

(11)     Για την Αττική, καταγράφεται η συνοικία ή ο Δήμος, ενώ στις άλλες περιπτώσεις η πόλη ή το χωριό ή ο οικισμός κατοικίας.

(12)     Συνιστάται η συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, για διευκόλυνση της επικοινωνίας.

(13)     Υπογραμμίζεται το στοιχείο της οικογενειακής κατάστασης που ισχύει, π.χ. Άγαμος/η ή Έγγαμος/η ή Διαζευγμένος/η ή Χήρος/α .

(14)   Καταγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς, ο αριθμός των δικαιούμενων παραθερισμού προστατευομένων τέκνων.

(15)     Καταγράφεται «ΝΑΙ» εφόσον ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση, σημειώνεται το σημείο της παύλας « ».

(16)     Καταγράφεται «ΝΑΙ» εφόσον ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση, σημειώνεται το σημείο της παύλας « ».

(17)     Υπογραμμίζεται το άτομο που είναι χαρακτηρισμένο ως ΑΜΕΑ πχ ο (η) ίδιος (-α) ή η (ο) Σύζυγος ή το () Τέκνο() και καταγράφεται «ΝΑΙ». Σε περίπτωση μη ύπαρξης ατόμου ΑμεΑ, σημειώνεται το σημείο της παύλας « ». 

(18)     Καταγράφεται αριθμητικώς, το ποσοστό αναπηρίας που προσδιορίζεται στην Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, του αρμοδίου ΚΕ.Π.Α. ή στην Γνωμάτευση (Αναπηρίας) της ΑΣΥΕ. Στην περίπτωση ύπαρξης και δευτέρου ατόμου ΑμεΑ, συμπληρώνεται το ποσοστό αναπηρίας αυτού, μετά την λέξη «και».

(19)     Καταγράφεται «ΝΑΙ» εφόσον ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση, σημειώνεται το σημείο της παύλας « ».

(20)     Καταγράφεται «ΝΑΙ» εφόσον ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση, σημειώνεται το σημείο της παύλας « ». Αφορά μόνο στους Αξκους ε.α.

(21)   Υπογραμμίζεται η υπάρχουσα συγγένεια με τον θανόντα Αξκο ε.α., π.χ. Σύζυγος ή Τέκνο.

(22)     Καταγράφεται «ΝΑΙ» εφόσον ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση, σημειώνεται το σημείο της παύλας « ». Υπόψιν ότι εάν ισχύει, η Αίτηση Παραθερισμού θα πρέπει να υποβληθεί στην ΑΣΔΥΣ.

(23)   Η συμπλήρωση των επιλογών, θα γίνει βάσει του παρακάτω πίνακα των Σειρών Παραθερισμού, έτους 2021. Στο τετράγωνο κάτω από την ένδειξη «1η Επιλογή», θα σημειωθεί η παραθεριστική σειρά που επιθυμεί περισσότερο ο δηλών, κάτω από την «2η Επιλογή» η επόμενη προτίμηση κλπ. Σε κάθε Αίτηση Παραθερισμού, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ «Σειρών  Προτίμησης». Σε περίπτωση που για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, ο αιτών επιθυμεί να επιλέξει λιγότερες των πέντε (5), τότε με την αίτησή του, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι, σε περίπτωση που δεν επιλεγεί για παραθερισμό, αυτό θα οφείλεται και στο γεγονός της μη δήλωσης πέντε (5) «Σειρών Προτίμησης».

(24)   Καταγράφεται «ΝΑΙ», μετά την συμπλήρωση και της 5ης επιλογής και εφόσον ο αιτών, επιθυμεί να παραθερίσει σε κάποια άλλη Σειρά, όταν τα Μόριά του δεν του επαρκούν για να παραθερίσει σε μία από τις δηλωθείσες. Δηλαδή με το «ΝΑΙ», αυξάνουν οι πιθανότητες επιλογής και παραθερισμού, τουλάχιστον σε κάποια άλλη Σειρά. Σε διαφορετική περίπτωση, σημειώνεται το σημείο της παύλας « »

(25)   Όταν η Αίτηση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο.

(26)     Όταν υποβάλλεται για τις περιπτώσεις (εγγάμων, προστατευόμενα τέκνα, μονογονεϊκή οικογένεια και πολύτεκνη οικογένεια, αντίστοιχα). Πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 1/1/2023.

(27)   Όταν (ένα εκ των δύο) υποβάλλεται για  τον καθορισμό των τέκνων που σπουδάζουν.

(28)     Όταν (ένα εκ των δύο) υποβάλλεται για τον καθορισμό των ανέργων τέκνων.

(29)     Όταν υποβάλλεται για τον καθορισμό των τέκνων που δύνανται να μοριοδοτήσουν τον αιτούντα (προστατευόμενα τέκνα, πολύτεκνη οικογένεια και άτομα ΑΜΕΑ, αντίστοιχα).

(30)     Όταν υποβάλλεται για την πιστοποίηση κατάστασης ΑΜΕΑ ή ανάγκης λουτροθεραπείας (προσοχή, προβλέπεται μόνο για τον Αξκο ε.α.).

(31)     Όταν υποβάλλεται για απόδειξη μονογονεϊκής οικογένειας, σε περίπτωση χηρείας.

(32)     Όταν υποβάλλεται για απόδειξη μονογονεϊκής οικογένειας, στην περίπτωση διαζυγίου, ή ακύρωσης γάμου, ή αγάμου (πατέρα-μητέρας) με προστατευόμενο ανήλικο τέκνο.

(33)     Όταν η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή κατατίθεται από αντιπρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά.

(34)     Καταγράφεται ο τόπος σύνταξης και υπογραφής της Αίτησης Παραθερισμού.

(35)     Τίθεται η Σφραγίδα και η υπογραφή του οργάνου της Αρμόδιας Αρχής (Κ.Ε.Π. ή το Αστυνομικού Τμήματος). Η υπόψη θεώρηση γίνεται μόνο σε περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από αντιπρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά.

(36)     Τίθεται η σφραγίδα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, το ονοματεπώνυμο του Προέδρου του οικείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της Ε.Α.Α.Σ. (κατά προτίμηση το σφραγιδάκι) και η Υπογραφή του.

———————–