Κανονισμός Οργάνωσης και λειτουργίας ΕΑΑΣ

Τελευταία ενημέρωση την 18 Ιαν 2018 — 15:19

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπ΄ όψει:
α) Το άρθρον 10 του ΝΔ 1171/72 «περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ Α΄ 82/72).
β) Το άρθρον 2 του Ν. 610/77 «περί τροποποιήσεως του Ν.Δ. 1171/72 «περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ Α΄ 164/77).
γ) Το άρθρον 25 του Ν. 660/77 «περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης (ΦΕΚ Α΄ 218/77).
δ) Την υπ΄αριθ. 010/322206/Σ, 1042/16-5-80 ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/5η  ΜΕΟ Κοινήν απόφασιν Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ «περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Αμύνης εις τους Υφυπουργούς Εθνικής Αμύνης (ΦΕΚ Β΄ 485/80).
ε) Τας υπ΄αριθμούς 276/78, 1291/80 και 338/81 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσσει του επί της Εθνικής Αμύνης Υφυπουργού αποφασίζομεν:

Άρθρον μόνον

Κυρούται ο δια των υπ΄αριθ. 7/5-4-78, 18/30-9-1980 και 2/27-1-81 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού συνταχθείς Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας , το κείμενον του οποίου έχει ως ακολούθως:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Γενικά

Άρθρον 1

Συγκρότησις – Υπαγωγή

Τα της συγκροτήσεως υπαγωγής, των σκοπών Διοικήσεως, Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου των μελών της Ενώσεως και των υποχρεώσεων και διαγραφής τούτων, ως και ο τύπος της σφραγίδος ταύτης ρυθμίζονται υπό των οικείων διατάξεων του Ν.Δ. 1171/72, ως ετροποποιήθη υπό του Ν. 610/77.

Άρθρον 2

Δραστηριότητες δι΄επίτευξιν των σκοπών.

1.    Η σύσφιγξις των υφισταμένων δεσμών συναδελφότητος επιτυγχάνεται:

α) Δια της Οργανώσεως Ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, συνεστιάσεων, εκδρομών, ως και της πραγματοποιήσεως ομιλιών και διαλέξεων.
β) Δια της ιδρύσεως Εντευκτηρίων (Λεσχών) εις τα μεγαλύτερα Παραρτήματα της Ενώσεως.
γ) Δια παντός ετέρου προσφόρου μέσου κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η διατήρησις των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων επιτυγχάνεται:

α) Δια συχνών επισκέψεων και επαφών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως και των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων εις τας Διοικήσεις των Σχηματισμών ή Μονάδων των Εδρευουσών εν τη περιοχή των.

β) Δια της συμμετοχής των, εις τας Εθνικάς και λοιπάς Τοπικάς εορτάς, ως και εις ετέρας συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις οργανουμένας υπό των Στρατιωτικών και Πολιτικών Αρχών της περιοχής.

γ) Δια του παραθερισμού Αποστράτων Αξ/κων και οικογενειών τούτων ομού μετά των ενεργεία συναδέλφων εις τα θέματα των αξ/κών του Στρατού.

3. Η επιμέλεια των συμφερόντων ή παρακολούθησις και διεκπεραίωσις των γενικών ζητημάτων των μελών αυτής δύναται  να επιτευχθή:

α) Δια της εξετάσεως και προωθήσεως προς επίλυσιν παντός θέματος γενικού ενδιαφέροντος.

β) Δια της αναπτύξεως της δυνατότητος συμμετοχής των μελών εις τα Στρατιωτικά Πρατήρια και της επιτεύξεως εκπτώσεων από διαφόρους εμπορικάς και λοιπάς επιχειρήσεις.

4. Η διατήρησις αμειώτου του εθνικού φρονήματος των μελών και των μελών των οικογενειών τούτων και η συνέχισις των προς την Πατρίδα προσφορών με γνώμονα το εθνικόν συμφέρον  επιτυγχάνεται:

α) Δι΄ εκδιδομένου υπό της Ενώσεως Περιοδικού ή εφημερίδος.

β) Δια της οργανώσεως διαλέξεων εθνικού περιεχομένου τόσον εις το κέντρον όσον και εις τας Παραρτήματα ταύτης.

γ) Δια της προβολής του έργου της Ενώσεως δια του Ημερησίου τύπου, Ραδιοφώνου και Τηλεοράσεως.

δ) Δια της  καταλλήλου εκπροσωπήσεως του Σώματος των Αποστράτων Αξ/κων Στρατού και τας Εθνικάς και Τοπικάς εορτάς και της προβολής της Ενώσεως, ως πρώτης Πολεμιστικής Οργανώσεως της Χώρας τόσον εις το κέντρον όσον και εις τας επιαρχιακάς πόλεις.
Η εκπρόσωπησις επιτυγχάνεται :

1)    Δια της συμμετοχής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων εις τας Δοξολογίας, καταθέσεως στεφάνων, παρατάξεις και παντός είδους εορταστικάς εκδηλώσεις κατά την διάρκειαν των εθνικών και Τοπικών Εορτών.

2)    Δια της οργανώσεως αντιπροσωπευτικών τμημάτων της Ενώσεως, άτινα δύνανται να συμμετάσχουν εις τας παρελάσεις και παρατάξεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Οργάνωσις-Προσωπικόν –Αρμοδιότητες

Άρθρον 3

Οργάνωσις –Διάρθρωσις

1.    Η Ένωσις Αποστράτων Αξ/κων Στρατού περιλαμβάνει, τη Κεντρική Υπηρεσίαν και τα Παραρτήματα.

2.     Η Κεντρική Υπηρεσία της Ενώσεως διαρθρούται ως ακολούθως:

α. Γραφείον Διοικητικού
β. Γραμματεία
γ. Γραφείο Μελετών
δ. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
ε. Γραφείον Οικονομικού
στ. Διαχείρισιν Υλικού και Συντηρήσεως Κτιρίων
ζ. Γραφείον Οικονομικού Ελέγχου.

3.    Αι ως άνω Υπηρεσίαι, πλην του Γραφείου Οικονομικού Ελέγχου, υπάγονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Γραφείον Οικονομικού Ελέγχου υπάγεται απ΄ευθείας εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 4

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

Τα καθήκοντα και αι αρμοδιότητες εκάστου Γραφείου καθορίζονται ως ακολούθως:

α) Το Γραφείον Διοικητικού

1. Είναι  αρμόδιον δια τα πάσης φύσεως θέματα προσωπικού (προσλήψεις- απολύσεις – ποιναί – άδειαι) καθώς επίσης και δια τα πάσης φύσεως διοικητικά θέματα αφορώντα εις την πειθαρχίαν και τάξιν εν τοις Γραφείοις.

2. Τηρεί τα φύλλα της Υπηρεσιακής αποδόσεως του κατωτέρου προσωπικού, ως και καρτέλλας απάντων των υπαλλήλων.

β) Η Γραμματεία

    Ευθύνεται δια την πρωτοκόλλησιν και διεκπεραίωσιν της αλληλογραίας την τήρησιν βιβλίων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου την τήρησιν Μητρώου μελών, την έκδοσιν ταυτοτήτων, τήρησιν μητρώου μελών Παραρτημάτων και Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων.

γ) Το Γραφείον Μελετών

1. Επαναλαμβάνεται των πάσης φύσεως συνταξιοδοτικών θεμάτων και ετέρων αιτημάτων των μελών, επί των οποίων εισηγείται εις την Διοίκησιν.

2. Επιλαμβάνεται της μελέτης και εισηγείται παν μέτρον αποσκοπών εις την βελτίωσιν της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ενώσεως και των Παραρτημάτων.

3. Μελετά τον συνταξιοδοτικόν τύπον, ως και τον Ημερήσιον τοιούτον, όσον αφορά εις θέματα και αιτήματα των Συνταξιούχων και ενημερώνει την Διοίκησιν.

4. Τηρεί το Αρχείον του Συντονιστικού Συμβουλίου.

5. Δια την μελέτην σοβαρών γενικής φύσεως θεμάτων δύναται να καλούνται μέλη της Ενώσεως, διαθέτοντα ειδικήν πείραν, προς παροχήν Υπηρεσιών επ΄ωφελεία της Ενώσεως.

δ) Το Γραφείον Δημοσίων Σχέσεων

1.  Είναι υπεύθυνον δια την σύνταξιν και έκδοσιν του περιοδικού τύπου και της εφημερίδος της Ενώσεως.
2. Είναι υπεύθυνον δια την τήρησιν του εορτολογίου εις το οποίο περιλαμβάνονται Εθνικοί Επέτειοι, τοπικαί εορταί, επέτειοι μαχών και εισηγείται την εκπρσώπησιν του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως ή των Παραρτημάτων ταύτης.

3. Είναι υπεύθυνον δια την τήρησιν του εορτολογίου εις το οποίον περιλαμβάνονται Εθνικοί Επέτειοι, τοπικαί εορταί, επέτειοι μαχών και εισηγείται την εκπροσώπησιν του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως ή των Παραρτημάτων ταύτης.

4. Είναι υπεύθυνον δια την τήρησιν Πίνακος των Οργανώσεων Εφέδρων Πολεμιστών ως και ονομαστικάς καταστάσεις  των Διοικητικών Συμβουλίων τούτων και είναι αρμόδιον δια την εισήγησιν εις την Διεύθυνσιν των συντονιστικών μέτρων, δια την από κοινού εκπροσώπησιν εις τας εθνικάς εορτάς.

5. Είναι υπεύθυνον δια την τήρησιν στοιχείων βάσει των οποίων το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει την αποστολήν των μελών της Ενώσεως εις τα θέρετρα των Αξιωματικών.

ε)  Το Γραφείον Οικονομικού

Διεξάγει την Οικονομικήν και λογιστικήν Υπηρεσίαν της Ενώσεως.

στ) Η Διαχείρισις Υλικού και Συντηρήσεως Κτιρίων. Είναι αρμόδια δια την διαχείρισιν του πάσης φύσεως Υλικού  και της Συντηρήσεως των Κτιρίων.

ζ) Το Γραφείον Οικονομικού Ελέγχου

     Παρακολουθεί την εφαρμογήν των ισχυόντων Νόμων και Διοικητικών Πράξεων και ενεργεί προληπτικόν και οριστικόν έλεγχον των πάσης φύσεως δαπανών και της όλης οικονομικής Υπηρεσίας της ΕΛΑΣ.

Άρθρο 5

Προσωπικόν

1.    Τα εις την παράγραφον 2 του άρθρου 3 Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ενώσεως και του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης επανδρούνται εκ των μελών της Ενώσεως, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου ταύτης και τη εγκρίσει του Υπουργού  Εθνικής Αμύνης.

2.    Προς κάλυψιν γενικώς των αναγκών της Ενώσεως επιτρέπεται δι΄αποφάσεως του Διοικητικού αυτής  Συμβουλίου ή πρόσληψις τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Το προσωπικόν αυτό δεν δύναται να υπερβή τον αριθμό των οκτώ (8) εν συνόλω. (άρθρον 1 εδαφ. β΄ του Ν. 993/1979).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Διοίκησις και Λειτουργία

Άρθρον 6

1.    Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτής εντός εξ (6) ημερών από της κοινοποιήσεως υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης της διαταγής περί διορισμού, συγκροτείται εις Σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.

2.    Η συγκρότησις και ανάληψις των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται εις τα Παραρτήματα και τοιχοκολλάται εις τους Πίνακας ανακοινώσεων της Ενώσεως.

Άρθρον 7

Παραρτήματα της Ενώσεως

1.    Τα Παραρτήματα φέρουν το τίτλον ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (όνομα Πρωτευούσης, Νομού ή Επαρχίας).

2.    Τα Τοπικά Συμβούλια των Παραρτημάτων αναθέτουν εις ένα εκ των μελών των τα καθήκοντα του Γραμματέως ή Ταμείου.

Άρθρον 8

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.    Αύται καθορίζονται υπό του άρθρου 6 του Ν. Δ/τος 1171/72.

2.     Προγραμματίζει και αποφασίζει δια την αποστολήν των μελών της Ενώσεως εις τα θέατρα Αξιωματικών Στρατού δια παραθερισμόν βάσει των οδηγιών του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Άρθρον 9

Αρμοδιότητες Τοπικού Συμβουλίου Παραρτήματος

1.    Το Τοπικόν Συμβούλιον  Παρ/τος

α) Διοικεί το Παράρτημα και μεριμνά δια την εκπλήρωσιν των σκοπών τούτου.

β) Συμμορφούται προς τον παρόντα Κανονισμόν και τας  αποφάσεις του Διοικητικού  Συμβουλίου της Ενώσεως.

γ) Τηρεί Πρακτικά των Συνεδριάσεών του.

δ) Αναφέρει εις την Ένωσιν τας επερχομένας μεταβολάς των μελών του.

ε) Υποβάλλει εις την Ένωσιν παν αίτημα των μελών του εκφέρον την γνώμην του.

στ) Παρίσταται εις τας Εθνικάς και Τοπικάς εορτάς της περιοχής του.

ζ) Διαχειρίζεται το διατιθέμενον εκάστοτε υπό της Ενώσεως χρηματικόν ποσόν δια τας ανάγκας του Παραρτήματος συμφώνως προς τα οικονομικάς διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρον 10

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Ενώσεως

Γενικά

1.    Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εις Τακτικάς ή εκτάκτους συνεδριάσεις τη προσκλήσει του Προέδρου.

2.    Δια τας τακτικάς Συνεδριάσεις ορίζεται υπό του Δ.Σ. η ημέρα και ώρα της εβδομάδας καθ΄ην συνέρχεται τούτο.

3.    Αι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώραν εν τη προς τούτο αιθούση των Γραφείων της Ενώσεως ή όπου αλλαχού ήθελεν ορισθή εν τη προσκλήσει του Προέδρου, πάντως ουχί εκτός της υπό του άρθρου 1 του ΝΔ 1171/72 προβλεπομένης έδρας αυτής.

4.     Δι΄έκαστην συνεδρίασιν καταρτίζεται Ημερησία διάταξις υπό του Γραμματέως διανεμομένη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από της προηγουμένης.

5.     Δια την εγγραφήν θέματός τινός εις την Ημερησίαν διάταξιν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι προϊστάμενοι Γραφείου παραδίδουν εις τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου σημείωμα με τας σχετικάς εισηγήσεις  των.

6.    Κατά τας συνεδριάσεις ο Γραμματεύς αναγιγνώσκει έκαστον θέμα, ως και την επί τούτου εισήγησιν του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εφ΄εκάστου συζητουμένου θέματος, ο Πρόεδρος δίδει τον λόγον κατά σειράν εις τους Συμβούλους.

7.    Αι συζητήσεις διεξάγονται μεθ΄απάσης της επιβαλλομένης ευπρεπείας τηρουμένου απολύτου σεβασμού μεταξύ των μελών, περιοριζομένων αυστηρώς εντός του θέματος και αποφευγομένης μετά πάσης προσοχής της απεραντολογίας. Περατωθείσης της συζητήσεως τίθεται το ζήτημα εις ψηφοφορίαν.

8.    Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται υπό του Γραμματέως εις την οικείαν στήλην της Ημερησίας Διατάξεως.

9.    Τα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται δι΄αποφάσεις λαμβανομένας εις συνεδρίασιν καθ΄ην δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διεφώνησαν και η τοιαύτη διαφωνία των ανεγράφη αιτήσει τούτων εις τα Πρακτικά.

10.    Δι΄έκαστην Συνεδρίασιν συντάσσεται υπό του Γραμματέως Πρακτικόν εις το οποίον αναγράφονται τα συζητηθέντα θέματα μετά των ληφθεισών αποφάσεων, ως ταύτα αναφέρονται εις την Ημερησίαν διάταξιν.

11.    Το Πρακτικόν εκάστης συνεδριάσεως αναγιγνώσκεται και επικυρούται κατά την επομένην ή μεθεπομένην συνεδρίασιν.

12.     Μετά την επικύρωσιν καταχωρίζεται εις το βιβλίον Πρακτικόν εις ο υπογράφουν τα παρόντα κατά την συνεδρίασιν εις ην αναφέρονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκτελούνται και προ της επικυρώσεως των Πρακτικών, απόσπασμα δε τούτων δίδεται μόνον μετά την επικύρωσιν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
              Εις ην περίπτωσιν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λείψει χωρίς να υπογράψη το οικείον Πρακτικόν, αι δια τούτου ληφθείσαι αποφάσεις θεωρούνται έγκυροι εφ΄όσον εκ των λοιπών παρόντων μελών εξάγεται η προβλεπομένη πλειοψηφία άλλως το  Πρακτικόν ανακαλείται, των συζητηθέντων θεμάτων επανεισαγομένων εις την προσεχή Συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.    Του Πρακτικού λαμβάνουν γνώσιν και τα τυχόν απόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. αντίγραφον Πρακτικού  δίδεται εις το αιτούν μέλος αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.     Ο Πρόεδρος δύναται να διακόπτη την συνεδρίασιν και εις εξαιρετικάς περιπτώσεις να λύη ταύτην και προ της εξαντλήσεως της Ημερησίας Διατάξεως, των υπολοίπων θεμάτων εν τοιαύτη περιπτώσει συζητουμένων κατά την αμέσως επομένην συνεδρίασιν. Μετά την έναρξιν της συνεδριάσεως πάσα προσέλευσις μέλους τινός σημειούται εις το Πρακτικόν.

15.    Η αποχώρησις μέλους τινός διαρκούσης της συνεδριάσεως επιτρέπεται εγκρίσει του Προέδρου η τούτου  αρνουμένου, το μέλος δύναται να αναφερθή εις το Συμβούλιον όπερ αποφασίζει δια την αποχώρησιν ή μη τούτου.

16.    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρευρίσκωνται  ανελλιπώς κατά τας τακτικάς και εκτάκτους συνεδριάσεις αυτού, ειδοποιούντα τον Πρόεδρον δια παν κώλυμά των.

17.    Παν μέλος απουσιάζων άνευ ειδοποιήσεως τινός επί τεσσάρας (4) συνεχείς τακτικάς συνεδριάσεις παρακαλείται υπό του Προέδρου ν΄αναφέρη τον λόγον της τοιαύτης απουσίας του. Εν περιπτώσει μη απαντήσεως εντός 30/ημέρου προθεσμίας ο Πρόεδρος αιτείται την αντικατάστασιν του υπό του Υπουργού Εθνικής  Αμύνης εκ του υποβληθέντος αντιστοίχου Πίνακος του συντεταγμένου υπό της Ενώσεως.

Άρθρον 11

Αρμοδιότητες Προέδρου Ενώσεως

1.    Εκτός των αναφερομένων εις το άρθρον 7 του Ν.Δ.  1171/72 αρμοδιοτήτων ο Πρόεδρος της Ενώσεως έχει και τας κατωτέρω αναφερομένας.

2.    Ο Πρόεδρος έχει υπό την εποπτείαν αυτού την καθ΄όλην λειτουργίαν της Ενώσεως και των Παραρτημάτων αυτής ως και το προσωπικόν της Κεντρικής Υπηρεσίας.

3.    Υπογράφει τα διάφορα έγγραφα μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά δε του Ταμείου και του Δ/ντος Συμβούλου, ως Επόπτου Οικον. Υπηρεσιών τας προς πληρωμήν Εντολάς και τας προς ανάληψιν επιταγάς. Δύναται ν΄αναθέτη την υπογραφήν της αλληλογραφίας και εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλον. Δύναται να λάβη εις επειγούσας περιπτώσεις αποφάσεις θέτων ταύτας εκ των υστέρων υπό την έγκρισιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.    Προβαίνει τέλος δια την ευόδωσιν των σκοπών της Ενώσεως εις πάσαν ενέργειαν αναγομένην εις τα καθήκοντα αυτού, μη προβλεπομένην υπό του παρόντος Κανονισμού  και μη αντικειμένην εις τους Νόμους και Διαταγάς του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
Τον Πρόεδρον απόντα ή  κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρον 12

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Ενώσεως

1.    Ο Αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του Προέδρου και συντρέχει το έργον τούτου.

2.    Προεδρεύει επιτροπών προς μελέτην διαφόρων ζητημάτων και συντρέχει εις την ευόδωσιν εν γένει του έργου και του σκοπού της Ενώσεως.

Άρθρον 13

Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου Ενώσεως

1.    Ο Διευθύνων Σύμβουλος εποπτεύει την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντολών του Προέδρου δια την εν γένει λειτουργίαν όλων των Υπηρεσιών της Ενώσεως υποβοηθών το έργον του Προέδρου.

2.    Ρυθμίζει την Υπηρεσίαν των Γραφείων ως υπεύθυνος προϊστάμενος του εν γένει προσωπικού.

3.    Λαμβάνει γνώσιν της αλληλογραφίας, μονογράφει τα σχέδια και υπογράφει κατ΄εντολήν του Προέδρου άπασαν την αλληλογραφίαν.

4.    Μελετά και εισηγείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον τα μέτρα δι΄ων η Ένωσις θα ανταποκριθή εις τον προορισμόν της.

5.    Υπογράφει μετά του Προέδρου τα προς διαφόρους Αρχάς έγγραφα και επιβεβαιοί δια της υπογραφής του την ακρίβειαν παντός εκδιδομένου υπό της Ενώσεως αντιγράφου.

6.    Τηρεί τα ατομικά έγγραφα του Υπαλληλικού Προσωπικού.

7.    Εκτελεί πάσαν άλλην εργασίαν προβλεπομένην υπό του παρόντος Κανονισμού ή ανατιθεμένην αυτώ υπό του Προέδρου και βοηθεί τούτον εις την εν γένει άσκησιν των καθηκόντων του

8.    Τον Διευθύνοντα Σύμβουλον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί έτερον μέλος του Συμβουλίου οριζόμενον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τη προτάσει του Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Μέλη της Ενώσεως και υπαγωγή τούτων

Άρθρον 14

Υποχρεώσεις μελών

1.    Ως αύται καθορίζονται υπό του οικείου Ν.Δ. 1171/72

2.    Το Σχήμα και ο τύπος του ειδικού Δελτίου ταυτότητος, η καταχώρησις υπ΄ αυξοντα αριθμόν εν ιδίω βιβλίω και πάσαι αι περί την εγκυρότητα και χρήσιν αυτού λεπτομέρειαι καθορίζονται δι΄αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.

Άρθρον 15

1.    Οι προσφέροντες εις την Ένωσιν δωρεάν και οι καταλείποντες εις ταύτην κληρονομίαν ή κληροδοσίαν ονομάζονται, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου.

α) Δωρηταί

β) Ευεργέται

γ) Μεγάλοι Ευεργέται

2.    Εις τους  μεγάλους Ευεργέτας ή τας οικογενείας των χορηγούνται τιμητικά διπλώματα,  αι δε εικόνες αυτών εντός πλαισίων δύνανται αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, ν΄αναρτώνται εις τα Γραφεία της Ενώσεως μετά πινάκων αναγραφόντων τα ονόματά των κατά χρονολογικήν σειράν ονομασίας.

3.    Ομοίως τιμητικοί τίτλοι επιτίμων Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να απονέμωνται:

α) Υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης προτάσει του Αρχηγού ΓΕΣ εις τους διατελέσαντες Προέδρους, Αντιπροέδρους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.

β) Υπό του Αρχηγού ΓΕΣ προτάσσει του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως δια τα λοιπά μέλη και μη μέλη της Ενώσεως.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Οικονομικαί Διατάξεις

Άρθρον 16

Οικονομικόν και Λογιστικόν

Η Οικονομική και Λογιστική εν γένει υπηρεσία της Ενώσεως διέπεται υπό των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων δια τα ΝΠΔΔ.
Εν περιπτώσει εξαιρέσεως της Ενώσεως εκ της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων, θα εφαρμοσθούν αι ισχύουσαι δια τας Μονάδας και Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς.

Άρθρον 17

Παρέχεται το δικαίωμα εις την Ένωσιν κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, συστάσεως διαφόρων συνεργείων (Ραφείου- Κουρείου- Κυλικείου κλπ) τόσον εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν, όσον και εις τα Παραρτήματα διεπομένων υπό ιδίων συμβάσεων, ως και συνάψεως συμβάσεως παροχής υπηρεσιών ή προμηθείας αγαθών επί εκπτώσει.

Άρθρον 18

 Τα Παραρτήματα εξαρτώνται οικονομικώς εκ της Ενώσεως.

Εις ταύτα δια τας πάσης φύσεως ανάγκας αυτών χορηγούνται επί αποδόσει λογαριασμών ανάλογα χρηματικά ποσά, άτινα καθορίζονται δι΄αποφάσεως του Διοικητικού  Συμβουλίου της Ενώσεως.

Άρθρον 19

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως και των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων δικαιούνται δια τας εκτός έδρας μετακινήσεις των δι΄υπηρεσιακάς ανάγκας, οδοιπορικών εξόδων και ημερησίας αποζημιώσεως καθοριζομένων δι΄αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων, περί δαπανών μετακινήσεων των Τακτικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Γενικαί Διατάξεις

Άρθρον 20

Υποχρεώσεις έναντι Τρίτων

Αι κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως αναλαμβανόμεναι έναντι τρίτων υποχρεώσεις διασφαλίζονται υπό της περιουσίας αυτής, των μελών ταύτης και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μη υποκειμένων εις ουδεμίαν απολύτως προσωπικήν υποχρέωσιν.
Εις τον αυτόν επί της Εθνικής Αμύνης Υφυπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 21 Απριλίου  1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΙΟΥ