Κάρτες Εισόδου σε Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις

Τελευταία ενημέρωση την 18 Ιαν 2018 — 18:04

Κάρτα Εισόδου στην Πισίνα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

1. Έκδοση από ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ δια προσκομίσεως προσωπικά από τα ενδιαφερόμενα ε.α. στελέχη, των παρακάτω δικαιολογητικών:

    α. Ιατρική γνωμάτευση από Καρδιολόγο.

    β. Ιατρική γνωμάτευση από Ακτινολόγο.

    γ. Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητος για τα μέλη των ε.α. στελεχών.

    δ. Φ/Α Ταυτότητος ΕΑΑΣ για τα ε.α. στελέχη.

2. Η ημερομηνία έναρξης και πέρατος λειτουργίας της πισίνας, καθορίζεται για κάθε έτος, από την 1η Στρατιά.

 Κάρτα Εισόδου στο Γυμναστήριο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

1. Έκδοση από 1η Στρατιά/ΔΑΣΕΚΠ, μέσω της ΕΑΑΣ.

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ε.α. στελέχη και μέλη οικογενείας (σύζυγος και τέκνα):

    α. Αίτηση (παραλαβή από ΕΑΑΣ).

    β. Ιατρική γνωμάτευση.

    γ. Δύο(2) φωτογραφίες 3Χ3.

    δ. Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητος ή Ταυτότητα ΕΑΑΣ

 


 

Ενιαία Κάρτα Εισόδου μελών Οικογενειών ε.α. Στελεχών σε ΚΑΑΥ, Στρατιωτικά Πρατήρια-Νοσοκομεία και Λέσχες σε όλη την Ελλάδα

Σύμφωνα με την Φ.705/2/239591/Σ.104/24 Ιαν 2014/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2 επιτρέπεται η έκδοση ενιαίας κάρτας και στα τέκνα που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

    α. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητος Μέλους της Ε.Α.Α.Σ (του ε.α Αξιωματικού).

    β. Φωτοαντίγραφα της Αστυνομικής ταυτότητος των δικαιούχων μελών (σύζυγος ε.α Αξκου – τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας – γονείς – πεθερικά)

    γ. Δύο (2) φωτογραφίες 2.5Χ2.5 εκ. για κάθε Μέλος (όχι για τον ε.α Αξιωματικό)

    δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του ε.α Αξκού από Κ.Ε.Π. ή Δήμο.

Το Έντυπο Απαιτουμένων Στοιχείων για την έκδοση της Ενιαίας Κάρτας θα το παραλαμβάνεται από την Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Επανέλεγχος των δικαιολογητικών εκδόσεως της κάρτας εισόδου ανά πέντε (5) έτη.

Διευκρινήσεις

1. Στην περίοδο αιχμής από 1 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου εκάστου έτους, η είσοδος για τα τέκνα άνω των 25 ετών απαγορεύεται τα Σάββατα και τις Κυριακές, λόγω εξάντλησης των υποδομών των Κ.Α.Α.Υ.

2. Συνοδεία του κατόχου της κάρτας από ένα μόνο ιδιώτη (συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο).

3. Η έκδοση της ενιαίας κάρτας για τα ε.α Στελέχη μόνο από την Ε.Α.Α.Σ και για όλα τα Παραρτήματά της.

4. Οι Αξιωματικοί που τους έχει δοθεί ο τίτλος του Επιτίμου, θα πρέπει να απευθύνονται στο Γ.Ε.Σ/Δ.Ε.Ν.Δ.Η.Σ/2.

 

‘Έντυπο Αίτησης”

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΞΚΩΝ-ΑΝΘΣΤΩΝ ε.α. ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ-ΚΑΑΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
1. ΒΑΘΜΟΣ (ΟΠΛΟ ή ΣΩΜΑ)………………………………………………………….
2.ΟΝΟΜΑ………………………………………………………………………………………..
3. ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………Α.Μ…………………………
5. ΑΡΙΘ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ/ΤΟΣ………………………………………………………………….
6. Α.Φ.Μ……………………………………………….Α.Μ.Κ.Α……………………………..
7. ΔΝΣΗ…………………………………………………………..ΤΗΛ………………………..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΜΕΛΟΥΣ
1.ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………..ΟΝΟΜΑ………………………………….
2.ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ………………………………….ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤ…………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου ΜΕΛΟΥΣ
1.ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………ΟΝΟΜΑ…………………………………
2.ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ…………………………………..ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤ……………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ουΜΕΛΟΥΣ
1.ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………ΟΝΟΜΑ……………………………….
2. ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ………………………………….ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤ………………………….

Βεβαιούται ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία ελέχθησαν και έχουν καλώς

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣ/ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, …………………….
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα στοιχεία συμπληρώνονται με μικρά γράμματα